مقاله استرس هاي شغلي و نارضايتي از کار و ارتباط آن با فاکتورهاي فردي و حوادث در يکي از صنايع کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۱۰ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: استرس هاي شغلي و نارضايتي از کار و ارتباط آن با فاکتورهاي فردي و حوادث در يکي از صنايع کشور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله رضايت شغلي
مقاله حوادث غير مرگبار
مقاله فاکتورهاي فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محسن
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري فيروزآبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حلواني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس شغلي و نارضايتي از کار تاثير مستقيم بر ميزان وقوع حوادث کاري و رفتارهاي ناايمن افراد دارد. امروزه محققان در صدد يافتن ارتباط بين استرس شغلي و سلامتي رواني، استرس شغلي و رضايت از شغل و هم چنين استرس شغلي و وقوع حوادث مي باشند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي عوامل ايجاد کننده استرس و سنجش شدت آنها و هم چنين سنجش ميزان رضايت از کار در بين کارگران يکي از صنايع بزرگ و ارتباط آن با بروز حوادث کاري و فاکتورهاي فردي مي باشد.
مواد و روش تحقيق: اين مطالعه از نوع مقطعي بوده که به صورت مورد- شاهدي انجام گرفته است. جمعيت مورد مطالعه را ۳۵۰ نفر از کارگران يکي از صنايع تشکيل مي دادند. هر کدام از افراد جامعه مورد پژوهش ۴ پرسشنامه مرتبط با مشخصات دموگرافيک، تعيين منابع استرس زا، واکنش در برابر استرس شغلي و رضايت شغلي را تکميل کردند. براي تحليل نتايج آزمون هاي آناليز واريانس و خي زوجي استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين امتيازات منابع استرس زا و واکنش در برابر استرس در افراد جوان بيش تر از افراد مسن بود اما در ميزان رضايت شغلي گروه هاي مختلف سني، اختلاف معني داري مشاهده نشد. بين رضايت شغلي دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري ديده نشد. هم چنين مشخص شد که افراد مجرد استرس بيش تري در مقايسه با افراد متاهل داشتند و اثر ورزش بر استرس مفيد و مثبت ارزيابي شد.
نتيجه گيري: بين استرس و رضايت شغلي همبستگي وجود داشته و نبود رضايت شغلي مي تواند سبب افزايش ميزان استرس شود. هم چنين وجود ارتباط بين استرش و رضايت شغلي با حوادث کاري و فاکتورهاي فردي مشاهده شد.