سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا اسکانیان – شرکت گاز استان مرکزی

چکیده:

بر اساس مطالعات جد ید که منجر به یافتن اطلاعات کاربرد ی و بوجود آمدن تکنولوژ ی نوین ، انتقال اطلاعات از طریق خطوط لوله ها ی موجود گاز شده است ، در حال حاضر در ابتدای انقلابی در عرصه ی انتقال اطلاعات می باشیم . در این تکنولوژ ی از خطوط لوله به عنوان لینک شبکه ها ی مخابراتی استفاده می شود ، بد ینگونه که از خط لوله به عنوان یک هاد ی یا موجبر که وظیفه ی انتقال امواج حامل اطلاعات را به مقصد یا یک نود شبکه دارد استفاده می شود . موجبر یا Wave Guide در الکترونیک به عناصری از فلزات که عموماً به شکل استوانه یا مکعب مستطیل توخالی م ی باشند اطلاق م ی شود . این عناصر وظ یفه ی انتقال ام واج از ی ک نقط ه ب ه نقط ه ی د یگ ر را دارا م ی باشد . با توجه به اینکه خطوط لوله دارا ی شکل یک موجبر بوده ، لذا با طراح ی لازم فرکانسی و مداری می توان از آنها به عنوان یک موجبر استفاده نمود و انتقال اطلاعات را از طریق آنها انجام داد . این تکنولوژ ی جهت انتقال پهن باند و سرو ی سهای تلو یزی ونی از طر ی ق خط وط لول ه ه ا ی گ از طب یع ی موج ود توسعه داده شده است .
پهن باند در گاز یا به اختصار (Broadband in Gas) BIG قادر است اطلاعات با پهنای باند زیاد را برای اکثر م شترک ین گ از طب یع ی ب ه راحت ی ف راهم نما ی د . BIG ق ادر اس ت ا ینترن ت را ب ا س رعت ب یش از DSL و ی ا کابلی فراهم کند . این عمل بدون استفاده ا ز هیچگونه تجهیزات گرانبه ا ی فیبر نوری یا کابل برای انتق ال داده ها . انجام می شود Data
با به وجود آمدن BIG یک ارائه دهنده ی عمده ی جدی د سروی سهای اطلاع ات ی و مخ ابرات ی ک ه سرو ی سهایی باسرعت بالاتر را عرضه می کند در حال پا گذاشتن به عرصه می باشد .
در اینجا توضیحی جامعتر از قبل برای روشن شدن چگونگی این سیستم ارائه می شود . یک فرستنده ی رادیویی ) UWB پهن بان د ف وق الع اده ز ی اد ) س یگنالهای ب ی س یم را ب ه م ی ان گاز طبیعی می فرستد . سیگنالها هیچ تداخلی با تجهیزات تحویل دهنده ی گاز نکرده و تولید ریسک انفجار نمی کند . لوله های م دفون از ت داخل امواج انتشار ی فضای باز شیلدیا ایزوله می باش د . لوله ها می توانند فلزی یا پلی اتیلن باشند فقط جهت لوله های پلی اتیلن نیاز به سیگنالهای قویتری می باشد . سیگنالها از طریق لوله با پهنای باند ۶۰۰۰ مگا بیت بر ثانیه منتقل می شود .
یک گ یرنده امواج را از لوله دریافت می کند و اینترنت پهن باند ، کانالهای تلویزیونی ، خطوط تلف ن و د یت ا را دیکود کرده و به تبدیل کننده ی خانه یا مرکز دیگر می فرستد . با تحقیقات و ارز یابی ها ی انجام شده ق یمت تحویل اطلاعات از طریق لوله های گاز بین یک سوم تا یک پ نجم هزینه ی شبکه های کابلی یا سیستم های دیگر می باشد .