سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا معتمدی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, کرج
سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, تهران
حبیب اله پایکاری – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, کرج
ریحانه صالحی تبار – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, تهران

چکیده:

ترماتودهای خانواده شیستوزوماتیده در عروق خونی انسان وحیوانات زندگی می کنند. انگل ارنیتوبیلارزیا ترکستانیکم (Q.t) یکی از کرم های خانواده شیستوزوما تیده است که پستانداران و پرندگان را آلوده می کند. با توجه به آینکه اولاً محل زندگی میزبانهای واسط گونه های مختلف شیستوزوما در آب های شیرین است و ثانیاً از لحاظ شکل ظاهریسر کر آنها شبیه یکدیگر می باشند، روشهای تشخیصی مطمئن برای شناسایی و تفریق آنها از یکدیگر مورد نیاز می باشد. در این مطالعه یک روش PCR برای تشخیص انگل Q.t در حیوانات آلوده تهیه گردیده است. پرایمرهای اختصاصی بر مبنای سکانس منتشر شده این کرم طراحی شده است . ابتدا DNA انگل استخراج و سپس آزمایش PCR بهینه سازی گردید و قطعه ای به طول ۷۲۴ جفت باز از کرم بالغ تکثیر شد . محصول PCR ابتدا در وکتور pTZ57R/T کلون و سپس تعیین توالی گردید و بدین ترتیب اختصاصی بودن آزمایش مورد تأیید قرار گرفت . نتایج این مطالعه نشان داد که در کنار سایر روشهای آزمایشگاهی می توان از PCR به عنوان یک روش تشخیصی مناسب جهت شناسایی کرم Q.t در نمونه های کلینیکی بهره جست.