سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس ایروانی تبریزی پور – پژوهشگر IT، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا
علیرضا دهستانی – پژوهشگر IT، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا
سیداسماعیل میرزاد – پژوهشگر IT، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا

چکیده:

در بحث فناوری اطلاعات برای تسریع و ساختاریافته نمودن انجام فعالیتهای کسب و کار از روالهای معین و مرحلهبندی شده به نام مدیریت روال کسب و کار ۴ بهره میگیرند . این روالها ضمن ایجاد یک چارچوب ساختاریافته برای ارایه خدمات، روند صورتحساب ( دریافت و پرداخت ) و روند بهبود کیفی خدمات و ارتقا آن را برای مشتریان و برای ارایهدهندگان خدمات خودکار مینماید . در این مقاله ضمن بررسی این روالها در یک ساختار ارایه خدمات، نمونه جامعی از روالها و روندهای ارایه خدمات مخابراتی به مشتریان مورد ارزیابی قرار میگیرد . این روالها که در ساختارهای eTOM 5 که بخش طرح کسب و کار موجود در مدل NGOSS 6 قرار گرفته و تمامی مسیر ارایه یک صورتحساب از مراحل جمعآوری دادههای مشتریان، تا تعیین تعرفهها و در نهایت صدور و اخذ صورتحساب ارایه میشود . همچنین دو سری از روالها با عناوین روالهای تضمین کیفیت خدمات و روالهای تکمیل کیفیت خدمات مخابراتی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد . این روالها به سه لایه روندهای مدیریتی خدمات شبکه ( سطح شبکه ) ، توسعه خدمات و روندهای بهرهبرداری ( سطح سرویس ) و روندهای امور مشترکین ( سطح فروش ) تقسیمبندی میشوند . لایه روندهای امور مشترکین از طریق فرایندهای مدیریتی لایه واسط با مشترکین ارتباط برقرار مینماید . همچنین لایه روندهای مدیریتی خدمات شبکه از طریق مدیریت عناصر با شبکه فیزیکی مخابرات ارتباط برقرار مینماید . در ادامه این مقاله برای روالمند کردن ارتباط بین دو نوع مجموعه همچون دانشگاهها و مراکز صنعتی، الگوهای ارایه شده با معیارهای این دو مجموعه تطبیق داده میشود . در این بحث صنعت به عنوان مشتری و دانشگاهها به عنوان ارایه دهنده خدمات بوده و خدمات مخابراتی نیز جایگاه خود را به دانش و نتایج علمی – کاربردی میدهند . در واقع در این مسیر دانشگاهها در مقام مراکز تحقیقاتی و طراحی با روالهای معین و استانداردشده در کنار صنعت قرار میگیرند . تنها ایجاد معیارهای مناسب برای ارزیابی کیفیت و کمیت خدمات اهمیت مییابد که این مورد نیز با دستهبندی نوع ارایه خدمات، امکانپذیر میشود