سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررس ی اثر مصرف آبها ی شور رو ی گ یاهان زراع ی گندم، جو و آفتابگردان آزما یشی در سال زراع ی ۸۲-۸۱در اراض ی دانشکده کشاورز ی دانشگاه شه ید باهنر کرمان به اجرا در آمد و هفت تیمار آب شور در مق اطع مختلف رشد گ یاه، بصورت متناوب و یا در طول فصل زراع ی با استفاده از ۳ نوع آب آ بیاری (شوری ۱۰،۶ و۲دس ی ز یمنس برمتر) در سه تکرار در قالب طرح آمار ی بلوکها ی کامل تصاد فی به اجرا درآمد، نتا یج نشان داد که مصرف متناوب آب با شور ی ۲ دس ی ز یمنس بر متر و آب شور با ش وری ۶ دس ی ز یمنس بر متر در مقا یسه با مصرف آب ش یرین بر ایمحصولات گندم، جو و آفتابگردان به تر تیب۱۳، ۱۱ و ۲/۵ درصد کاهش عملکرد داشته است اما اختلاف معن ی دار بین آنها وجود ندارد . ضمناً با کاربرد آب بصورت متناوب حدود ۴۵ درصد در مصرف آب ش یرین صرفه جو ئی شده است. به نظر م ی رسد که با مد یریت خاص م ی توان از منابع آبها ی شور در زراعت استفاده کرد و ضمن دس تیابی به تولید مناسب، به کشاورزی پایدار دست یافت