سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اردوان نیکنام – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
هوشنگ فرجی – استادیار دانشکده کشاورزی

چکیده:

فاضلابهای شهری دارای انواع الاینده های شیمیایی نظیرمواد سمی و فلزات سنگین و مواد آلی مثل هیدروکربونها، دترجنت ها، چربیها، و روغنها و میکروارگانیزمهای زنده ای از قبیل ویروسها، باکتریها، و کلیفرمهای مدفوعی ، پروتزوئرها و کرمها می باشند که با ورود این فاضلابها تصفیه نشده به محیط زیست و تماس با منابع آب سطحی و زیرزمینی و خاکها باعث آلودگی این منابع آبی با ارزش می گردند.