سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

دردی پور – محقق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه تربیت مدرس و م
بای بوردی – محقق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه تربیت مدرس و م
حمید سیادت – محقق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه تربیت مدرس و م
محمدجعفر ملکوتی – محقق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه تربیت مدرس و م

چکیده:

تلاش های تحقیقاتی که در طول دو دهه گذشته صورت گرفته است به ظهور طرحهای آبیاری با مقیاس بـزرگ کــه به آب شــور وابسته است، کمک کرده است (۱۰ و ۱۲) آزمایشات مزرعه ای با استفاده ازآب دریا باشوری ۷۲۰ میلی مول برلیتر به عنوان منبع آبیاری، نشان داد که عملکرد بیوماس (۱۰ تا ۲۰ تن درهکتار ) وعملکرد دانه روغنی ۲(تن در هکتار ) دراین شرایط، معادل محصولات زراعی متداول آبیاری شده با آب شیرین است (۸ و ۹ )همچنین روشهای زراعی مناسبی برای استفاده ازآبهای با شوری بالا نظیر آب دریاها و اقیانوسها، با اصلاح شورزیها وگیاهان زراعی مقاوم به شوری ابداع شده است (۱۴) هدف از این تحقیق بررسی اثرآب دریای خزر بر رشد و عملکرد جو(Hordeum vulgare L) و خصوصیات خاک درشرایط مزرعه میباشد . به همین منظور آزمایش مزرعهای درسال زراعی ۱۳۸۰-۸۱ انجام گرفت .