مقاله استفاده از آزمون هاي بنيه بذر، مدل رگرسيوني چند متغيره و تجزيه عليت براي اندازه گيري ميزان استقرار نهايي گياهچه ارقام لوبيا قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۲ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از آزمون هاي بنيه بذر، مدل رگرسيوني چند متغيره و تجزيه عليت براي اندازه گيري ميزان استقرار نهايي گياهچه ارقام لوبيا قرمز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنيه بذر
مقاله مدل رگرسيوني چند متغيره
مقاله تجزيه عليت
مقاله لوبيا قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين روابط بين تعدادي از آزمون هاي بنيه بذر  (Seed Vigour)با درصد سبز مزرعه و تعيين روابط علت و معلولي بين آن ها و در نهايت به دست آوردن مدل رگرسيوني كه بتواند درصد سبز مزرعه را پيش بيني كند، آزمايش هايي روي شانزده رقم لوبيا قرمز شامل LQk-29، KIP31، AND-1007، D-18083، DOR-364، AND-925، MOC-59، MCD-2004، DOR-476، DCD2004RAB-58، RAB-484، RAB-505، XAN-194، RAP-50،GOLI  و NAZ با استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام شد. به دنبال كاشت مزرعه اي و اندازه گيري در صد سبز شدن مقداري از بذرها، هر يك از ارقام با استفاده از طرح كاملا تصادفي در چهار تكرار براي تحقيق هاي آزمايشگاهي تحت آزمون هاي بنيه بذر مانند آزمون سرما (CT)، پيري تسريع شده(AA) ، T4، T7،EE ، WE،۱۰۰WS ،WE/WS ،LE/LS ، ECS و ECW قرار گرفتند. نتيجه به دست آمده نشان داد، در شرايط كاشت بذرهاي مادري در مزرعه، قرار گرفتن متغيرهاي مستقل AA وWE/WS  ضمن معني دار شدن در سطح ۱% به ترتيب با ضرايب برآورد شده ۰٫۰۰۴۵۸۰۱۱ و ۱۰٫۲۵۶۹ و عرض از مبدا ۰٫۲۳۱۱ (b0) موفق به پيشگويي ۴۲% از تغييرات درصد سبز مزرعه شدند. علاوه بر موارد نام برده شده، براي بررسي اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرها و صفت هاي مرتبط با بنيه بذر از روش تجزيه عليت (path analysis) استفاده شد. نتيجه بررسي نشان داد از بين صفت ها و متغيرهاي مستقل مورد آزمون بيش ترين همبستگي درصد سبز مزرعه ۱۶ رقم بذرهاي مادري مربوط به متغير مستقل AA و به ميزان ۰٫۵۸۸ بود. اثر مستقيم اين صفت به ميزان ۰٫۴۷۲ و در سطح يك درصد معني دار بود. اين امر نشان داد همبستگي قابل توجه AA بيش تر به دليل اثر مستقيم قابل توجه آن بوده و اثر غير مستقيم از راه ساير صفت ها، غير معني دار و نقش چنداني ندارند. همبستگي متغير كارايي جوانه زني (EE) بر درصد سبز مزرعه نيز با ۰٫۴۸۷ در سطح يك درصد معني دار شد، هر چند بر خلاف AA دليل بالا بودن اين همبستگي اثر مستقيم نبوده و اثر غير مستقيم از راه متغيرهايي مانند AA با ۰٫۲۷۱ نقش بارزتري دارد.