سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین قسام – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه تهران
سیروان بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه تهران و
مرجان دیانت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایرج نصرتی – دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آللوکمیکال های گیاه آللوپاتیک تلخه جهت کنترل چچم و خردل وحشی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۷ در آزمایشگاه علوم علف های هرز پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. در مرحله رشدی شروع گلدهی، تلخه برداشت گردید و به تفکیک ریشه و اندام های هوایی عصاره گیری انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از دزهای صفر (آب مقطر)، ۶/۲۵، ۱۲/۵، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰% عصاره خام ریشه و اندام های هوایی تلخه و روی بذر ججم و خردل وحشی بودند. صفات مورد بررسی شامل اندازه گیری سرعت و درصد جوانه زنی بذر، اندازه گیری طول و وزن ریشه چه و ساقه چه گیاه چه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارها بر روی تمامی صفات مورد بررسی به لحاظ آماری معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که عصاره تلخه بازدارندگی بیشتری بر خردل وحشی در مقایسه با چچم داشت. تاثیر مواد عصاره در هر دو گونه بر روی صفت طول و وزن ریشه چه از بازدارندگی بیشتری برخوردار بود. به طور کلی عصاره ریشه از قدرت بازدارندگی بیشتری بر هر دو گونه علف هرز برخوردار بود.