سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود نجفی الموسوی – کارشناس ارشد عمران- سازه دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن برومند – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، از آنالیز تطبیقی جهت بدست آوردن توپولوژی بهینة صفحات استفاده میشود. قسمتهای اصلی کارعبارتند از بهین هسازی ضخامت صفحه برای بیشینه کردن فرکانسهای طبیعی و بارهای بحرانی، برآورد خطای حل مسألة مقدار ویژه برای اصلاح شبکة المانها و انجام توأم بهین هسازی و آنالیز تطبیقی برای کاهش خطا و بدست آوردن شکل واضحتر توپولوژی بهینه. برای نیل به هداف مذکور، در ابتدا با استفاده از یکی از روشهای بهینه سازی مرتبة اول، توزیع ضخامت درصفحه بهینه م یشود. متغیرهای طراحی در روند بهینه سازی، ضخامت المانها، تابع هدف فرکانس طبیعی یا بارهای بحرانی صفحه و محدودیت اصلی ثابت بودن جرم کل صفحه می باشد. پس از بهین هسازی، با بررسی روشهای برآورد خطا، مراحل کار برای برآورد خطای حل معادلة مقدار ویژة ارتعاش آزاد و پایداری صفحه ارائه، و بر اساس خطای محاسبه شده و نیز گرادیان ضخامت بهینه شدة صفحه، شبکة المانها اصلاح می شود. در نهایت، با انجام توأم بهینه سازی و آنالیز تطبیقی و ارائة مثالهای متعدد، کارایی روش و نتایج آن بررسی می گردد