سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور رفیعی – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آ
حیدرعلی شایانفر – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله نشان داده شده است که توزیـع آمـاری ویبـول می تواند رفتار تابع احتمال تجمعی توزیع ت عداد پـالس تخلیـه الکتریکی جزئی در شینه های ژنراتور واقعی را توصیف نماید . روی این شینه ها دو نوع عیب سطحی در ناحیه داخل شیار و در ناحیه خارج از شیار ایجاد شده و درمجموع در سه حالـت عیب شماره ۱ وعیب شـماره ۲ و نیـز عیـوب برطـرف شـده آزمایشات صورت گرفته است . محاسبات اولیه بکمک یک نرم افزار که به همین منظور تهیه شده انجام گرفتـه و توزیـع هـای آماری تعداد پالس بر حسب دامنه بدست آمده اند . سپس تـابع تجمعی توزیع احتمـال ) ) cdf بدسـت آمـده و پارامترهـای شکل و مقیاس توزیع ویبولی که بهترین برازش را بر این تابع دارد محاسبه گردیده اند . برای برازش از روش حـداقل سـازی مجموع مربعات خطا استفاده شده اسـت . تفـاوت پارامترهـای شکل و مقیاس برای عیوب مختلف نشان می دهد کـه از ایـن پارامترها می توان به عنوان شاخص برای تشخیص نـوع عیـب تخلیه الکتریکی جزئی استفاده نمود .