سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی موسی پور – مربی بخش مهندسی علوم دامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن افشار منش – استادیار بخش مهندسی علوم دامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف آنزیم فیتازمیکروبی ( ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ واحد در کیلوگرم)، کلسیم جیره (۲/۲۷۵ و ۳/۲۵ درصد) و فسفر فراهم (۰/۱۷۵ و ۰/۲۵ درصد) بر قابلیت استفاده از فسفر فیتات در مرغهای تخم گذار انجام شد، ۱۹۲ قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سفید ( Hy-Line W3) در سن ۳۰ هفتگی با ۱۲ جیره آزمایشی تغذیه شدند. این آزمایش در قالب یک طرح پایه کاملا تصادفی به روش فاکتوریل ۲*۲*۳ با ۴ تکرار و ۴ قطعه مرغ به ازاء هر تکرار به مدت ۱۲ هفته یعنی تا سن ۴۲ هفتگی انجام شد. آنزیم فیتاز موجب بهبود معنی دار مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، وزن خاکستر استخوان درشت نی، درصد خاکستر استخوان درشت نی، فسفر استخوان درشت نی، و فسفر قابل هضم.