مقاله استفاده از ابرهاي كوواريانس براي يافتن ويژه بردارهاي بيضوي ناهمسانگردي عيار اورانيم همراه با ارايه يك نمونه كاربردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۷۴ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از ابرهاي كوواريانس براي يافتن ويژه بردارهاي بيضوي ناهمسانگردي عيار اورانيم همراه با ارايه يك نمونه كاربردي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني تغييرنما
مقاله بيضوي ناهمسانگردي
مقاله ابرهاي كوواريانس
مقاله ويژه بردارها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي اسفهلان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسب نظامي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روش هاي زمين آماري ارزيابي ذخاير و منابع مواد معدني، انتخاب فضاي اطراف نقاط تخمين با توجه به شكل كانسار و ساختارهاي زمين شناسي اهميت فراواني دارد. از آن جا كه اغلب فضاي اطراف اين نقاط از نوعي ناهمسانگردي برخوردارند، فضاي نقاط مورد استفاده براي تخمين، به صورت بيضوي هايي، تحت عنوان بيضوي هاي ناهمسانگردي تعريف مي شوند. با توجه به سه بعدي بودن اطلاعات مورد استفاده، تعيين اين فضاها با روش بررسي منحني هاي تغييرنما در جهات و روندهاي سه بعدي براي اين كه در نهايت بتوان بيضوي ناهمسانگردي اطراف اين نقاط را تعيين كرد، كار پيچيده اي است. براي رفع اين مشكل، با استفاده از روش رسم ابرهاي كوواريانس بر اساس همبستگي فضايي زوج نمونه ها در فواصل مختلف در فضا، ماتريس كوواريانس براي بررسي نحوه همبستگي داده ها در ابعاد سه بعدي ساخته مي شود. به كمك اين ماتريس، ويژه بردارها تعريف مي شوند تا روندهاي غالب پيوستگي در داخل كانسار به دست آيد. با رسم منحني تغييرنما در اين جهت ها و تعيين مشخصات آن ها، فواصل موردنياز در جهات مختلف بيضوي ناهمسانگردي به دست مي آيد. در اين مقاله پس از تشريح روش، يك مثال كاربردي در مورد بلوك يك آنومالي شماره ۶ خشومي آورده شده است.