سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده احمدی – اصفهان استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان،
علی مریدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
میترا توفیق – مدیر بخش محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، تهران.
امین سارنگ – استادیار دانشکده مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده:

امروزه تحلیل ریسک به عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات مدیریت ریسک محی طزیستی پروژ ههایی که اثرات قابل توجهی برمحیط زیست دارند محسوب م یشود. در این مقاله به منظور ارزیابی ریسک زیس تمحیطی سدها، از ابزار شبک ههای بیزین که براساس احتمالات است، استفاده شده است. بدین منظور ابتدا مدل مفهومی ریسک تابعی از شاخص آثار و شاخص مخاطرات توسعه داده شد. سپس مدل مفهومی در قالب شبک ههای بیزین تدوین و احتمالات شرطی در حالات مختلف به عنوان ورودی بهمدل وارد م یشود. سپس برای سد ابوالعباس به عنوان مطالعه موردی این تحقیق، شاخص آثار و شاخص مخاطرات امتیازدهیشد و بر اساس امتیازات داده شده، شاخص ریسک زیس تمحیطی سد ابوالعباس محاسبه شد. از خروج یهای این مطالعه محاسبه احتمال وقوع ریسک زیس تمحیطی در سطوح مختلف ریسک است. در نهایت راهکارهای کاهش ریسک پیشنهاد شدهاست.