سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبائی – مرکز تکنولوژی نیرو ( متن ) ایران

چکیده:

کوپلاژ خازنی بین فازها در خطـوط فشـارقوی اگرچـه در شرایط عادی بهره برداری از شبکه ایجاد مشـکل نمـی نمایـد لیکن درصورت استفاده از بازبست تکفازه ، وقتـی کـه تغذیـه فاز معیوب با باز نمودن کلیدهای دو طرف آن از شـبکه قطـع می گردد، باعث تداوم تغذیه نقطه خطا ( قـوس ) شـده و لـذا مانع از بازبست سریع و یا موفق می گرد د . در این مقالـه یـک روش پیشرفته که در آن از ادوات FACTS برای اولین بار و بمنظور حذف کوپلاژ خازنی بین فازهـا اسـتفاده شـده اسـتشرح داده می شود .