سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی صدوقی یزدی – گروه الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

این مقاله روشی نو برای تخمین زمینه ارائه می شود. روش پیشنهادی بر اساس وجود یک ار تباط بین پیکسلها و وجود انرژی بین آنها بنا گزارده می شود. نشاندادهمیشودکهاین انرژی بهتر می تواند نویز فلیکر را حذف کند و اثبات می شود با این فرض که نویز تصویر، نویز گوسی جمع شونده است آنگاه نویز موجود در متوسط انرژی بین پیکسلی حذف می شود. روشمتوسط انرژیِ بین سیگنالی، روی تصاویر گرفته شده از افراد آزمون میشود. مجموعهای مناسب از فیلمهای گرفته شده برای کاربرد شناسایی افراد از شیوه راه رفتن آنها تهیه شدهو نتایج بدست آمده رویاین مجموعه نشانۀ برتریقابلقبولروشپیشنهادی در تخمین زمینه نسبت به تخمین گوسی زمینه دارد.