سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدنادعلی علوی –
فروغ واعظی –
افشین ملکی –

چکیده:

در صورت استفاده مجدد از پساب ثانویه استفاده از مراحل مختلف تصفیه پیشرفته در بسیاری از موارد الزامی است. یکی از مهمترین روشها استفاده از اکسیداسیون شیمیائی می باشد که در این میان ازن به دلیل قدرت بالای میکروبکشی بالاخص در نابودی ویروسها و همچنین توانایی اکسید کردن مواد آلی باقیمانده و افزایش اکسیژن محلول پساب بسیار مورد توجه می باشد. در این تحقیق پساب حاصل از تصفیه خانه صاحب قرانیه در مقیاس پایلوت و در زمانهای متفاوت تحت ازن زنی قرار گرفته است و تاثیر ازن بر پارامترهایی از قبیل ، COD , BOD, MRN , SS مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از ۳۰ و ۶۰ دقیقه ازن زنی مقدار مواد معلق به ترتیب به اندازه ۲۸ و ۶۰ درصد کاهش یافته است. درصد حذف COD بعد از ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه ازن زنی به ترتیب برابر ۱۷، ۲۴ و ۳۱ درصد بوده است. میزان BOD5 بعد از ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه ازن زنی به ترتیب به اندازه ۲۰، ۱۸ و ۳۲/۷ درصد کاهش یافته است و قدرت میکروبکشی ازن بعد از ۳۰ ، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه ازن زنی به ترتیب برابر ۸۷/۴ ، ۹۹/۴ و ۹۹/۸۶ درصد بوده است.