مقاله استفاده از اسيدهاي چرب و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از اسيدهاي چرب و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله نمك كلسيمي
مقاله اسيدهاي چرب
مقاله عملكرد
مقاله لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مساوات نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه جهت بررسي اثرات استفاده از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب و اسيدهاي چرب سويا بر عملكرد، راندمان لاشه، درصد لوزالمعده و درصد چربي شكمي در جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. تعداد ۵۰۰ قطعه جوجه گوشتي از آميخته تجارتي Ross در قالب يك طرح كاملا تصادفي در پنج گروه آزمايشي و هر گروه شامل چهار تكرار و هر تکرار شامل ۲۵ قطعه جوجه با ميانگين وزن يکسان مورد آزمايش قرار گرفتند. طول دوره آزمايش ۴۹ روز بود. گروه هاي آزمايشي در قالب جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلفي از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا و اسيدهاي چرب سويا بودند. بدين صورت، در گروه اول (شاهد) در كل دوره آزمايش از اسيدهاي چرب سويا و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن استفاده نشد. در گروه دوم در دوره آغازين، رشد و پاياني به ترتيب مقادير ۰، ۲٫۵ و ۵ درصد اسيدهاي چرب سويا، در گروه سوم در اين دوره ها به ترتيب مقادير ۰، ۲٫۵ و ۵ درصد نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا، در گروه چهارم به ترتيب مقادير ۲٫۵، ۵ و ۵ درصد اسيدهاي چرب سويا و براي گروه پنجم به ترتيب مقادير ۲٫۵، ۵ و ۵ درصد از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا به كار برده شد. نتايج حاصل از تجزيه آماري اختلاف معني داري در مصرف خوراك، افزايش وزن بدن و ضريب تبديل خوراک بين گروه هاي آزمايش در دوره هاي مختلف پرورش را نشان داد (P<0.05). بين گروه هاي مختلف از نظر راندمان لاشه و درصد لوزالمعده اختلاف معني دار مشاهده گرديد (P<0.05). استفاده از اسيدهاي چرب سويا و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن اثر معني داري بر چربي شكمي نداشت. يافته ها نشان مي دهد كه استفاده از اسيدهاي چرب سويا در مقايسه با نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن اثر مفيدي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي دارد.