سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی رضایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبر
وحید عرب ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دا

چکیده:

در این مقاله، معادله دیفرانسیل حرکت ارتعاشات عرضی تیر دارای ترک لبه باز با استفاده از اصلHu-Washizuاستخراج شده است.بدین منظور، مدل پیوسته ارائه شده توسطPierre و Shenبرای بررسی رفتار ارتعاش عرضی تیر اویلر- برنولی با ترک لبه باز موردبازنگری قرار گرفته و با اعمال فرضیات واقع بینانهتری، توابع جدیدی برای میدانهای جابجایی و کرنش پیشنهاد شده که باعث به دست آمدن معادله دیفرانسیل جدیدی برای بررسی رفتار ارتعاش عرضی تیرهای ترکدار میشود. برای استخراج فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی، معادله حاکم بر ارتعاش عرضی تیر یکسرگیردار ترکدار با استفاده از روش گالرکین حل شده است. سپس اثر پارامترهای ترک بر رفتار ارتعاشی تیر ترکدار مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج مدل جدید ارائه شده و مدل Shen, Pierre با نتایج تجربی موجود در تحقیقات پیشین نشان میدهد که مدل ارائه شده به طور قابل توجهی نسبت به مدل Pierre و Shen بهبود یافته و رفتار ارتعاشی تیرهای ترکدار را با دقت بهتری به ازای بازه گستردهای از پارامترهای ترک پیشبینی مینماید