سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو کبیری – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده برق
مهدی احسان – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس بخش برق شرکت غرب نیرو گروه توزیع

چکیده:

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی عموماً سیستمهای گسترده ای هستند که هزینه قابل توجهی در ساخت و رسیدگی به آنهاصرف می شود . با مطالعات قابلیت اطمینان می توان سرمایه گذاری در این بخش را بهتر کرد . از طرفی یک مشکل عمده درسر راه محاسبات ، نداشتن آمار دقیق خرابیها و تعمیرات است . در این مقاله برای فائق آمدن بر این مشکل استفاده از ریاضیات فازی توصیه می گردد . مشخصه کار نگهداشتن چارچوب احتمال و وارد کردن توزیعهای امکان برای مدل سازی عدم قطعیت در مقادیر عددی پارامترهاست . توزیعهای امکان استفاده شده در حقیقت اعداد فازی مثلثی هستند که روابط جبری ساده ای میان آنها برقرار است و این موجب سرعت بخشیدن به محاسبات می گردد . در انتها با محاسبه ضرایب قابلیت اطمینان برای فیدری از یک شبکه توزیع در شهر تهران ، کارائی روش پیشنهادی نشان داده می شود .