سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی تشکری هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپی
پیمان جهانبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپی

چکیده:

در این مقاله ، کمینه سازی بزرگترین زمان اتمام کار، در مساله jobshop مورد بررسی قرار میگی رد. به منظور حل مساله ازالگوریتم به ینه ساز ی الکترومغناط یسم استفاده شده اس ت . در مرحله بعد با توسعه الگو ر یتم پا ی ه، از الگور یتم الکترومغناطی سم موازی استفاده شده اس ت . پیچیدگی زما نی هر دو روش محاسبه و مق ا یسه شده است . در الگور یتم الکترومغناط یسم مواز ی روشها ی برقراری ارتباط بین جمعیتهای مختلف نیز بررسی شده است. در مسائل مختلف به منظور برر س ی پاسخ نها یی الگو ر یتم مقدار آنرا با کران پا یین مساله مورد نظر مقایسه میکنند، در نت یجه یافتن یک کران پا یین مناسب به منظور برر س ی پاسخ امر ی ح یاتی است . دو کران پا یین جد ید یکی بر پا یه کار و د یگر ی بر پایه ماشین، برای مساله ارائه شده است.