سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحمید مرتضوی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت
سیدمحمد شهرتاش – استادیار دانشکده برق قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت

چکیده:

یکی از بخش ها ی مهم و ضرور ی س ی ستم ها ی اندازه گ ی ریOn-Line تخل یه جزئ ی، واحد نو یززدائی است . امروزه برایکاهش و یا حذف نویز از سیگنال تخ لیه جزئی اندازهگیری شده، از روش های نرم افزاری مبتنی بر پردازش سیگنال دیجیتال استفاده می شود . در این مقاله الگور یتم جستجوگر وفق ی و اتم های زمان – فرکانس لاپلاس و چرپلت معرف ی شده و کارکرد این اتم ها در نو یززدائی س یگنال تخل یه جزئ ی بررسی و عملکرد این روش ها با عملکرد تبدیل موجک برای نویززدائی از چند سیگنال تخلیه جزئی آغشته به نویز ارزیابی و مقایسه شده است