سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدهاشم موسوی انیجدان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی وعلم مواد، دانشگاه صنعتی شریف،
عباس بهرامی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

در این پژوهش بررسی هایی در مورد تأثیر دما، نرخ کرنش و میزان کرنش اعمالی برای به دسـت آوردن بـالاترین تنش سیلان فولاد زنگ نزن ۳۰۴ انجام گرفته است . برای این منظور از ترکیب شبکه عـصبی و الگـوریتم ژنت یـک برای بهینه کردن استحکام این نوع فولاد استفاده شد . برای این کار ابتدا بهترین شبکه عصبی برای این نـوع فـولاد به دست آمده و با کمک شبکه مذکور تقریب تابع با دقت مطلوب برای بیان ارتباط میان خروجی با ورودی ها بـه دست آمد . سپس با مدل الگوریتم ژنتیکی از ترکیب پار امترهای ورودی، برای به دست آوردن مجموعـه ای کـه به ازای آن بیشترین استحکام به دست می آید، استفاده گردید . نتایج حاکی از آن است که با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک می توان بهترین دسته از شرایط کاری را برای به دست آوردن بیـشترینسـتحکام در ایـن نـوع فولاد به دست آورد .