سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی وحیدی پور – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوت
بهروز مینایی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی، گروه کام

چکیده:

گراف در شاخه های علوم کامپیوترمانن د طراحی و نمایش پایگاه داده ها، مهندسی نرم افزار، نمایش داده ها و غیره کاربرد فراوان دارد. ترسیم گراف و نمایش قابل قبول آن یکی از مهم ترین قسمت ها در این گونه سیستم ها می باشد. مسئله رسم گراف به صورت خوانا و قابل فهم را میتوان با استفاده از روشهای بهینهسازی با چند تابع هدف حل نمود. معیارهایی چون تعداد برخورد یالها، میزان
تقارن رسم، اندازه وضوح زاویه ای ترسیم و غیره را میتوان در قالب توابع هدف بهینهسازی نمود. در این مقاله، جهت رسم از روشSPEAکه بر الگوریتم ژنتیک استوار است، استفاده شده اس ت. با معرفی معیار آسان و جدید تعادل نیرو ی وارد برگره ها، در اینمقاله شک لهای متقارن بیشتری از گراف تولید میشود. همچنین ، در م حاسبه معیاره ا شرایط خاصی اعمال شده اس ت که این
تغییرات باعث تولید نمونه های بهتری از رسم می گردد. با استفاده از روش بهینه سازی چند تابعی در انتهای یک بار اجرای الگوریتم، چندین رسم بهینه از یک گراف در اختیار کاربر قرار می گیرد. این در حالی است که تعداد نسل مورد نیاز الگوریتم ژنتیک نیز کاهش مییابد.