سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا سیدین – دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز ثقفی خادم – دانشگاه فردوسی مشهد مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تشخیص شیء مبتنی بر گراف، یکی از روشهای مقاوم و موثر در تشخیص شیء و بینایی ماشین محسوب می شود. در این مقاله، به مطالعه و تجزیه و تحلیل حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف که در تشخیص شیء مبتنی بر گراف کاربرد اساسی دارد پرداخته میشود. بدین منظور مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف بصورت یک مسأله بهینهسازی فرمولبندی شده و سپس جهت حل آن، الگوریتم ژنتیک پیشنهاد میگردد. کدینگ، عملگرهای برش و جهش متناسب با مسأله، طراحی و پیادهسازی میشود. در طراحی عملگرهای ویژه، از تکنیکهای ابتکاری جهت افزایش راندمان الگوریتم بهره-
برداری میشود. شبیهسازی و مقایسه نتایج با نتایج بدست آمده از روش متعارف نیلسون، نشان میدهد که با افزایش تعداد گرهها در مسأله تشخیص شیء، روش الگوریتم ژنتیک از کارایی محاسباتی بهتری برخوردار است.