سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی نواب کاشانی – کارشناس مهندسی نرمافزار کامپیوتر
سیدمهدی وحیدی پور – عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
vahidipour@kashanu.ac.ir –

چکیده:

مسائل بهینه سازی در ارتباط با شبکههای ارتباطی توسط بسیاری از محققان شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. بهینگی اتصال شبکه از لحاظ پارامترهای استاندارد کیفیتِ خدمت(QOS) ازمهمترین مسائل میباشد. اخیراً الگوریتمهای ژنتیک در زمینههای تحقیقاتی مذکور کاربرد زیادی داشتهاند. همچنین الگوریتمهای ژنتیک با چند تابع هدف از لحاظ تواناییِ بهینهسازی در مسائل جهان واقعی
مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. در این مقاله ابتدا مسئلهی درخت پوشای ارتباطی بهینه(OCST) به صورت چند تابع هدفی تعریف شدهاست. کمینه کردن هزینه مکانی و متوسط تاخیر پیام، اهداف مورد نظر است. سپس این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر درخت های پوشا مورد حل و بررسی قرار گرفته است. درانتها آزمایشات ، مختلفی با دو روش از الگوریتمهای تکاملی چندتابعیSPEA-II و NSGA-IIو با استفاده از واسط PISA انجام و مقایسه شده است.