سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا روشن فکر – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مجتبی دوست فاطمه – دانشجوی کارشناسی برق و الکترونیک
هادی صدوقی یزدی – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

الگوریتم ACO یکی از روش های مناسب بهینه سازی در حل مسلئل پیچیده بر گرفته از طبیعت کولونی مورچه هاست در این مقاله برای اولین بار از این الگوریتم در طراحی بهینه شبکه های توزیع شعاعی که در آنها مسیر تغذیه مشخص شده است . استفادهع می شود این الگوریتم ضمن ارائه میزان نفوذ هر یک از سطوح ولتاژ در شبکه مورد مطالعه ظرفیت بهینه ترانسفورماتورها و سطح مقطع بهینه فیدر ها را در هر یک از سطوح ولتاژی ارائه نماید . الگوریتم فوق برای یک شبکه نمونه ۲۳ شینه اجرا شده و نتایج آن نشانه برتری روش ارائه شده نسبت به روش الگوریتم PSO و الگریتم تغذیه است .