سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود لولاچی – کارشناس ارشد سیستم و روش اداره نگهداری و تعمیرات

چکیده:

در دنیای امروز جهت تهیه ، تدوین و کنترل برنامه ها و همچنین تصمیم سازی برای مدیران و اتخاذ تصمیم های مهم سازمانی به معیارها و پارامترهایی جهت استفاده در مدلهای و روشهای علمی نیاز است . در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از دو عامل داده های اطلاعاتی و روشها و مدلهای علمی ، نتایج قابل قبولی برای تصمیم سازی مدیران فراهم آید . روش و متد علمی مورد استفاده در این مبحث ، روشTOPSIS می باشد . در این روش با مشخص کردناهداف ، شاخصها و معیارهای سنجش ،می توان در مورد مراکز تعمیرات دپویی برتر انتخاب نموده و در مورد آنها
تصمیمهای مهم استراتژیک گرفت . همچنین در این مقاله سعی شده با ارزیابی و تجزیه و تحلیل معیارهای کمی و کیفی تعیین شده جهت انتخاب برترین مراکز بازسازی و تعمیرات اساسی به ادامه روند کارآیی این مراکز کمک کرده و مراکز ضعیف تر را با توجه به نوع ضعف ، تقویت و در نهایت مراکزی که از نظر امتیاز و رتبه کسب شده فاقد شرایط لازم بوده را از نظر مدیریتی و ساختاری را مورد تجدیدنظر کلی قرار داد .