مقاله استفاده از انتقال آزاد عضله گراسيليس براي برقراري ابداکشن و فلکشن به جلوي شانه در ضايعات شبکه بازويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از انتقال آزاد عضله گراسيليس براي برقراري ابداکشن و فلکشن به جلوي شانه در ضايعات شبکه بازويي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شبکه بازويي
مقاله ابداکشن
مقاله فلکشن به جلوي شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي سعيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني زحمتكش شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از دست دادن دور کردن و خم کردن مفصل شانه در ضايعات شبکه بازويي زندگي روزمره را تحت تاثير خود قرار مي دهد و چندين روش انتقال تاندون براي اعاده عملکرد شانه از قبيل روش هاي Bateman، Hartman،Saha  و آرترودز مفصل شانه استفاده شـده است که خيلــي موثر نبوده اند. در اين مطالعه، براي برقراري و اعاده عملکرد مفصل شانه از انتقال آزاد عضله گراسيليس استفاده شد.
روش بررسي: تحقيق به روش کارآزمايي باليني روي چهار بيمار با آسيب در ريشه هاي فوقاني شبکه بازويي و به منظور اعاده عملکرد مفصل شانه با استفاده از انتقال آزاد عضله گراسيليس انجام شد. بيماران با آسيب ريشه هاي فوقاني شبکه بازويي که زير ۴۰ سال سن داشتند، ولي ضايعه عروقي و يا محدوديت حرکت در مفصل شانه نداشتند، براي اين منظور انتخاب شدند. بيماران پس از انتقال عضله به مدت ۳ هفته آتل داشته و سپس به مدت چهار هفته تحت فيزيوتراپي قرار گرفته و به مدت يک سال تحت پيگيري قرار گرفتند و نتايج آن بر روي شکست جراحي و ميزان ابداکشن و فلکشن به جلوي شانه مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: ۴ بيمار با ميانگين ۳۱ سال مورد بررسي قرار گرفتند. همگي آنها مرد بودند. شکست جراحي وجود نداشت. زمان ايجاد اولين انقباض 3.4±۰٫۸ ماه و ميزان ابداکشن برابر ۱۴±۹۰ درجه و خم شدن به سمت جلو شانه نيز حدود ۹۰ درجه به دست آمد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که استفاده از انتقال آزاد عضله گراسيليس براي برقراري ابداکشن و فلکشن به قدام شانه در صورتي که از تکنيک مناسب استفاده شود، مفيد خواهد بود.