سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدعلی زاغیان – دانشجوی کارشناسی معماری
سحر زارعی – دانشجوی کارشناسی معماری داخلی
مرضیه قربانی – کارشناسی ارشد معماری و مدرس دانشگاه غیر انتفاعی امین فولادشهر

چکیده:
تأمین انرژی بخصوص در مواقع بحران های غیر مترقبه و جنگ ها مسئله ای اساسی در مراکز درمانی است که راهبردی ترینخط مشی کشور در زمان حوادث محسوب می شود . این مطالعه در پی بررسی و ارائه راهکار جهت استفاده از انرژی های نو وپدافندغیرعامل در مراکز درمانی شهر اصفهان به عنوان اقلیم گرم و خشک با یک نمونه موردی جهت تأمین انرژی های موردنیاز، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مودیریت بحران در برابر حوادث وتهدیدات طبیعی، نظامی و صنعتی است. در معماری مراکز درمانی می توان با بکارگیری دستورالعمل های کنترل و بهینهسازی انرژی های نو نظیر باد، خورشید، بیوماس و … جهت رفع کمبود انرژی و رعایت اصول پدافند غیرعامل خسارات و تلفاتجانی پس از حوادث را به حداقل رساند. نتایج پژوهش بیانگر امکان استفاده از انرژی های نو که پاک ترین و دردسترس ترینمنابع انرژی و نیز توسعه ی پدافند غیرعامل به عنوان پایدارترین و اقتصادی ترین روش دفاع در نمونه مورد مطالعه است کهبه عنوان الگویی معمارانه برای ایجاد یک فضای راحت و امن و پیشگیری از تهدیدات، در مرحله ی آمادگی قبل از بحران مورداستفاده قرار می گیرد.