سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدعلی اماده – دانشیار دانشکده مواد ومتالورژی، پردیسدانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
سعید رضا اله کرم – دانشیار دانشکده مواد ومتالورژی، پردیسدانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
سیدروح اله حسینی – کارشناسارشد مهندسی مواد‐ خوردگی و حفاظت از مواد
هادی مرادی – کارشناسارشد مهندسی مواد، گروه صنایع مهام – پژوهشکده علوم و فناوری مه

چکیده:

امروزه استفاده از ترکیبات مختلف عناصر نادر خاکی به عنوان بازدارنده گسترش بسیاری یافته است. دراین تحقیق بازدارندگی اکسید/ هیدروکسید عناصر نادر خاکی در محیطهای آبی حاوی کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور با استفاده از نتایج امپدانسو پلاریزاسیون مشاهده شد که افزودن بازدارنده به محلول حاوی کلرید سدیم باعث کاهش نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی شده است. همچنین افزودن بازدارنده باعث کاهش میزان پتانسیل خوردگی و انتقال شاخه کاتدی منحنی پلاریزاسیون به سمت شدت جریان های پایین تر شده است. این نتایج نشان میدهد که اکسید/هیدروکسیدعناصرنادرخاکی می توانند بعنوان یکبازدارنده زیستسازگار عمل نمایند