سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میر احمد موسوی شلمانی –
علی خراسانی –
رایحه میر خانی –

چکیده:

تاثیر رطوبت در تجمع نیتروژن در خاک بیشتر بواسطه تاثیری است که این عامل برروی رشد گیاه و تولید بیشتر مواد گیاهی خام دارد که در این راستا سیستم های آبیاری به عنوان منابع تامین کننده رطوبت خاک، از نقش ویژه‌ای برخودار خواهند بود. در سیستم آبیاری بارانی (در شرایط عدم وجود باد)، ناحیه تقریباً یکنواخت رطوبتی جهت حرکت عمودی و جانبی کود نیتروژنی فراهم خواهد آمد. در سیستم آبیاری فارو، بواسطه کاربرد حجم انبوه آب آبیاری و پتانسیل تراوش عمقی آب، حجم عمده ای از کودهای نیتروژنی در خاک جابجا و آبشویی می‌شود. در مطالعات تغییر و تبدیل نیتروژن در خاک با استفاده از فناوری ایزوتوپی، منطقه کوچکی از خاک توسط ایزوتوپ سنگین نیتروژن ۱۵ نشاندار می‌شود. عموماً حرکت جانبی کودهای نیتروژنی باعث وقوع ترقیق ایزوتوپی در منطقه مورد مطالعه می‌شود. بدین ترتیب که نیتروژن ۱۴ از منطقه غیر ایزوتوپی، به کرتچه فرعی ایزوتوپی رفته و متعاقباً نیتروژن ۱۵ از منطقه ایزوتوپی به بیرون تراوش می‌نماید. جهت اجتناب از این امر عموماً از سری گیاهان تله استفاده می‌شود. در بررسی فوق سعی بر این است تا با ایجاد دو ردیف گیاه تله در اطراف گیاهان ایزوتوپی اصلی، تراوش جانبی کود نیتروژنی در سیستم‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.