سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود فرزانه – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
حسن افتخاری – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
منصور منظری توکلی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده:

گاز طبیعی معمولا وقتی به مصرف کننده مـی رسـد فشـار آن باید مقدار زیادی در درون ایستگاههای تقلیـل فشـار کـاهش یابد . می توانیم ازافت فشاری که در ایستگاههای تقلیل فشـار گاز باید بوجود آید برای تولید توان ویا تبرید استفاده کـرد در ایــن مقالــه تــوان تولیــدی در حالتهــای رایــج فشــارورودی و خروجــی ماننــد نیروگاههــا و پالایشــگاهها و غیــره و تــاثیر پارامترهایی از قبیل پـیش گـرم کـردن گـاز ورودی وافـزایش فشار گاز ورودی به توربین انبساطی رادر توان تولیدی بررسی می کنیم و افت دمادرفرآینـد اختنـاق و توربینهـای انبسـاطی ودمای خروجی در فرآیندهای مـذکور وسـرمایش تولیـدی و چگونگی استفاده از آن در سیستمهای تهویه مطبوع وتبریـد در مقاصد عملی پرکاربرد مورد بررسی قرار میدهیم و مقایسه ای بین دو روش مذکور تقلیل فشار گاز از جهت افت دما انجـام می دهیم در پایان یک مثال عملی و مسائل اقتصادی مرب وطـه را بررسی می کنیم . لازم به ذکر است که نتایج ایـن محاسـبات فقط برای گاز تصفیه شـده کـه اکثـر آن متـان خـالص اسـت
صحیح است .