سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل رضایی پژند – استادیار، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی، گروه مکانیک دانشکده مهن

چکیده:

در این بررسی سعی شده از درستی نتایج بدست امده از روش بار معادل در تحلیل رفتار یک سازه هوشمند اطمینان حاصل شود. به این منظور خمش یک تیر در دو حالت یک سرگیردار و تکیه گاه ساده که توسط یک لایه پیزوالکتریک پوشانده شده مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از اطمینان از صحت استفاده از بار معادل (ممان معادل) اعمالی از طرفی لایه پیزوالکتریک که از مقایسه مدل تحلیلی با مدل المان محدود نرم افزار ANSYSانجام گرفه است. تحلیلهای مشابه روی کمانش ستون در دو حالت تکیه گاهی مذکور انجام شده است. در این تحلیلها از دو لایه پیزوالکتریک که تمام ستون را در دوطرف پوشانده برای تحریک ستون و ایجاد بار کششی روی ستون استفاده شده است. در نهایت افزایش بار کمانشی برای این دو حالت تکیه گاهی ستون، از روش بار معادل بصورت نمودار ارائه شده است.