سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم ساعدی – کارشناس مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش عملکرد بازدارندگی ترکیب آزولها و فسفوناتها بر روی برنج در آب ، به منظور ساخت بازدارنده ای که همزمان به حفاظت برنج و فولاد بپردازد ، مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از سه نوع بازدارنده مختلف فسفوناتی آمینوتری متیلن فسفونیک اسید AMP) فسفینوپلی کربوکسیلیک اسید PPC) 1-هیدروکسی اتان – ۱و ۱- دی فسفونیک اسید HEDP) و سه نوع بازدارنده آزول بنزوتری آزول BTA) تولیل تری آزول TTA) مرکاپتو بنزو تری آزول MBT) استفاده گردید. ابتدا از ترکیب هر یک از بازدارنده های فسفوناتی با فسفات ، پلی فسفات ، روی و مولیبدات سه نوع بازدارنده ترکیبی مناسب برای حفاظت فولاد در آب ساخته شد . سپس هر یک از بازدارنده های آزول به طور جداگانه به بازدارنده های ترکیبی آماده شده اضافه گردید و عملکرد بازدارندگی آنها در آب با هدایت الکتریکی ۶۰۰۰μS/cm روی مس و برنج مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشهای DC پلاریزاسیون میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند نتایج آزمایشها نشان داد که راندمان بازدارندگی وابسته به نوع بازدارنده آزول و نوع بازدارنده فسفونات است و ترکیب بازدارنده های AMP و TTA بهترین راندمان بازدارندگی را دارد.