سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم ساعدی – کارشناس مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش عملکرد بازدارندگی ترکیب آزولها و فسفوناتها بر روی برنج در آب، به منظور ساخت بازدارنده ای که همزمان به حفاظت برنج و فولاد بپردازد، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از سه نوع بازدارنده مختلف فسفوناتی آمینوتری متیلن فسفونیک اسید (AMP)، فسفینوپلی کربوکسیلیک اسید (PPC) |- هیدروکسی اتان – ۱و ۱- دی فسفونیک اسید (HEDP) و سه نوع بازدارنده آزول بنزوتری آزول (BTA)، تولیل تری آزول (TTA)، مرکاپتو بنزو تری آزول (MBT) استفاده گردید. ابتدا از ترکیب هر یک از بازدارنده های فسفوناتی با فسفات، پلی فسفات، روی و مولیبدات سه نوع بازدارنده ترکیبی مناسب برای حفاظت فولاد در آب ساخته شد. سپس هر یک از بازدارنده های آزول به طور جداگانه به بازدارنده های ترکیبی آماده شده اضافه گردید و عملکرد بازدارندگی آنها در آب با هدایت الکتریکی ۶۰۰۰ μS/cm روی مس و برنج مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشهای DC پلاریزاسیون، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایشها نشان داد که راندمان بازدارندگی وابسته به نوع بازدارنده آزول و نوع بازدارنده فسفونات است و ترکیب بازدارنده های TTA و AMP بهترین راندمان بازدارندگی را دارد.