مقاله استفاده از برخي ابعاد بدن براي برآورد وزن زنده در گوسفند فراهاني با در نظر گرفتن اثر عوامل محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از برخي ابعاد بدن براي برآورد وزن زنده در گوسفند فراهاني با در نظر گرفتن اثر عوامل محيطي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند فراهاني
مقاله وزن بدن
مقاله ابعاد بدن
مقاله عوامل محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرايي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري ياراحمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وزن، اندازه دور سينه، ارتفاع جدوگاه و طول بدن در ۳۰۰۰ راس از گوسفندان نر و ماده فراهاني که در يکي از  گروه هاي سني يک تا ۵ ساله و در سي گله مورد بررسي قرار داشتند، اندازه گيري شد. اثر سن، جنس و گله بر روي وزن بدن معني دار بود و اطلاعات براي اين اثرات تصحيح شدند. در بررسي معادلات رگرسيوني همه معادلات برازش شده معني دار بودند و براي انتخاب بهترين مدل از مقايسه ضرايب تعيين و ميانگين مربعات خطاي مدل ها استفاده شد. مدل شامل اندازه دور سينه، طول بدن و ارتفاع جدوگاه با ضريب تعيين معادل ۰٫۹۹ و ميانگين مربعات خطا برابر با ۰٫۷۸ به عنوان بهترين مدل گوياي اثرات ابعاد بدني بر وزن انتخاب شد. بيشترين همبستگي فنوتيپي بين وزن با اندازه دور سينه به ميزان ۰٫۹۸ و بيشترين همبستگي فنوتيپي بين ابعاد بدن ميان ارتفاع جدوگاه و طول بدن (۰٫۹۹) و کمترين آن بين طول بدن با اندازه دور سينه (۰٫۹۳) محاسبه گرديد.