سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی یساقی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از برشهای عرضی ترازمند و داده های کرنش نهایی بمنظور تکوین دگر ریختیهای موجود در بخش خارجی کوهزاد دلمارین جائی که کمربند چین – راندگی استرالیای جنوبی توسعه یافته استفاده شده است. رسم برشهای عرضی ترازمند نشان داد که این کمربند از تجمعی از برگهای راندگی با رانش بسمت شمالغرب تشکیل شده اند. میزان جابجایی این برگهای راندگی بطرف پیش بوم کاهش یافته است. میزان کوتاه شدگی محاسبه شده از بازسازی مهندسی این برشها بسیار نزدیک به میزان کل کوتاه شدگیهای کمربندهای نمونه چین – راندگی بوده و بیان ازآن دارند که دگر ریختیهای موجود در این کمربند عمدتا متاثر از چین خوردگی و گسل خوردگی می باشند. اختلاف در مقادیر کرنشهای طولی نهایی این برگهای راندگی دلالت بر این دارند که این برگها متحمل تاریخ کرنش دگرریختی پیچیده ای که طی آن مولفه های مخلتف کرنش نهایی توزیع شده اند گردیده اند. چنین توزیعی بیانگر مدلی است که در آنکوتاه شدگی بوسیله برش خوردگی و در خلال تمرکز کرنش جانشین گشته و باعث توسعه مناطق برشی در بخشهای پیشانی این برگهای راندگی گردیده است.