سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد یعقوبی وایقان – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده برق
محمدباقر شمس الهی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده برق

چکیده:

استخراج بردار و یژگی با استفاده از بافت تص و یر م ی تواند پایه بسیاری از پردازش های دیگری نظیر تقسیم بندی، بخشبندی و شناس ایی قرار گیرد. در صورتی که این بردارهای ویژگی تناظر خوبی با آنچ ه در سیستم بین ایی انسان موجود است، داشته باشند، م ی توانند در پردازش ها ی بعد ی بس یار مؤثر واقع شوند . در این مقاله به اصلاح یک روش موفق موجود می پرداز یم که در آن با استفاده از الگور یتم پیگیری تطب یقی به ارائه بسط ی برای تصویر می پردازیم که . [ این بسط می تواند فضای ویژگی حاصل را بهبود بخشد و کلاس های متفاوت را متمایز تر کند [ ۱ الگوریتم پیگیری تطب یقی در کل، رو ش ی برای ارائه بسط بدون نیاز به محاسبه توابع دوگان می باشد. اما از آنجا که دار ای حجم محاسبا ت ی ز یادی م ی باشد، در پردازش تصو یر، که دار ا ی حجم محاسبا ت ی بس یار بالات ر ی نسبت به سیگنال ه ای تک بع د ی م ی باشد، کمتر استفاده شده اس ت . این الگور یتم در مواقع ی که خانواده توابع بسط کوچک باشد می تواند موفق تر عمل کند از این رو در فشرده سازی با نرخ بالا اخیراً بصورت موفقی استفاده شده است