سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود قدیمی – دانشجوی دکتری هوافضا – پیشرانش، پژوهشکده شهید یزدانی
علی رضا رمضانی – کارشناس ارشد هوافضا – پیشرانش، پژوهشکده شهید یزدانی

چکیده:

در پژوهش حاضر، ناپایداری احتراق فرکانس پایین در موتورهای سوخت مایع مدلسازی شده و نرم افزاری برای تحلیل و پیش بینی این پدیده ایجاد شده است . برای تعیین معادله مشخصه حاکم، تداخل بین نوسانات جریان در انژکتور به عنوان نماینده سیستم تغذیه و نوسانات فشار ناشی از احتراق در محفظه، مورد بررسی قرار گرفته است . مدلسازی دینامیک احتراق با استفاده از مدل تاخیر زمانی انجام شده است . برای افزایش دقت و تشابه مدل با واقعیت دینامیک احتراق، مدل تاخیر زمانی دوگانه یا تبخیر همراه با اختلاط استفاده شده است . با استفاده از مدل ارائه شده، ناپایداری فرکانس پایین در موتورهای مایع -گاز و مایع -مایع مورد بررسی قرار گرفته و مرزهای پایداری و فرکانسهای مربوط به آن در حالتهای مختلف بررسی شده است . نشان داده شده که افزایش افت فشار انژکتورها و افزایش زمان اقامت گاز در محفظه اثرات پایدارکنندگی دارند . کاهش زمان اختلاط در موتورهای مایع -گاز اثر پایدارکنندگی دارد، اما در موتورهای مایع -مایع می تواند روندهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد . همچنین احتمال وقوع ناپایداری فرکانس پایین فقط در بازه های فرکانسی خاصی که گسسته می باشد، وجود دارد . نتایج به دست آمده، تطابق قابل قبولی با نتایج تجربی و تئوری موجود داشته و دینامیک ناپایداری احتراق فرکانس پایین را به خوبی پیش بینی می نماید