سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر عابدی – استادیار رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف اصلی در این مطالعه بررسی چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید دو نوع برنج می باشد. از نظر اقتصاد سنجی ارتباط دوگانه تابع تولید و هزینه تحلیل گردیده که بر این اساس از توابع هزینه ترانسلوگ و ترانسلوگ چند محصولی استفاده شده است. در این توابع با کاربرد قضیه شفارد ، توابع تقاضای شرطی نهاده های آب، کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی کا در چارچوب معادلات سیستمی با بهره گیری از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط به صورت مقید برآورد گردیده است. داده های به کار رفته مربوط به ۳۱۵ بهره بردار برنج در سطح حوزه زاینده رود در سال زراعی ۸۱- ۱۳۸۲ است که از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از ضرایب بدست آمده وضعیت تابع هزینه ، کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها برای این محصول بررسی شده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق دارد. طبق بررسی به عمل آمده از الگو کشش های جزیی جانشینی خودی و متقاطع آلن کوچکتر از یک ولی این کشش برای آب نزدیک به یک است. (دارای کشش واحد است) کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای تمام نهاده ها کمتر از یک می باشد.