سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رزازی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
علی واحد – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران

چکیده:

ح ث مذاکره بین عامل ها ، یک ی از مهم ترین و اساس ی ترین مباح ث در سیستم ها ی چند عامله اس ت . از این ر و ر وشها ی مختلف ی برا ی مذاکره خودکار بین عامل ها ی هوشمند ارائه شده اس ت . مهم ترین مشکل بسیار ی از این ر وشها عدم سازگار ی آنان با م حی ط ها و شرای ط مختل ف م ی باشد . در این بین ر وشهای ی ارائه شده اس ت که با بکارگیر ی مدل ها ی استد لال مبتن ی ب ر مورد ، ت جربه ها ی گذشته را برا ی مذاکرا ت آت ی مورد استفاده قرار م ی دهند . این ر وشها نسب ت به ر وشها ی معمول کارائ ی و سازگار ی بهتر ی با شرای ط مختل ف دارند . در این مقال ه با بهبود ر وشها ی موجود ، ر وش ی ارائه م ی شود که با فراگیر ی ت جربه ها ی موفقگذشته ، در موقعی ت ها ی جدید از این ت جربه ها به بهترین وجه استفاده نماید