سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فارسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی

چکیده:

کشور ژاپن از پیشگامان مدیریت انـرژی در جهـان بـه شـمار می آید . آمار وضعیت انرژی این کشور گـواه عملکـرد بسـیار خوب مدیریت انـرژی ایـن کشـور بـویژه در بخـش صـنعتی می باشد . از اینرو برنامه هـای مـدیریت انـرژی ایـن کشـور می تواند الگوی مناسبی برای کشورهای دیگر از ج ملـه ایـران باشد . یکی از ارکان اصـلی عملکـرد بسـیار خـوب مـدیریت انرژی ژاپن، مدیر انرژی است، که نقشی کلیدی بر عهده دارد . در این مقاله جایگاه مدیر انـرژی در صـنایع و قـانون انـرژی ژاپن، نیز تعـداد و چگـونگی اسـتخدام و آمـوزش و ارزیـابی مدیران و مسئولین مدیریت انرژی در این کشور بررسی شـده است . در ادامه ضمن بررسی جایگاه کنونی مدیریت انرژی در ایران پیشنهاد می شود از تجربیات ژاپن در این زمینه اسـتفاده شود .