سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افشار ضیاء ظریفی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
پیمان افضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

امروزه علم آمار نقش مهمی در عملیات اکتشاف معدن ایف ا می کند. به کمک هیستوگرام می توان توزیع فراوانی یک جامعه را بررسی و تفسیر نمود و همچنین الگویی از توزیع عیار در منطقه مورد مطالعه را می توان به کمک آن مشاهده نمود. در این مقاله ، با بررسی پارامترهای آماری داده های ژئوفیزیک هوابردی در کانسار اورانیوم خشومی یزد سازندهای بارور و عقیم با توجه به شواهد زمین شناسی از یکدیگر جدا شدند. با کلاسه بندی داده ها بر اساس توزیع عیار در منطقه ، محاسبه پارامترهای آماری و رسم هیستوگرام تفکیک سازندها در این کانسار صورت گرفت ، که نتایج حاصل از این بررسی ها با شواهد زمین شناسی منطقه و همچنین نتایج عملیات اکتشاف مقدماتی همخوانی دارد.