سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا طبیب نژاد – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران

چکیده:

سد دویرج از نوع خاکی ناحی هبندی شده با ارتفاع ۶۵ متر است که در نزدیکی شهر دهلران از استان ایلام در حال اجراست. بدنه سد روی سازند نفوذپذیر کنگلومرای بختیاری احداث م یشود. بر اساس مطالعات انجام شده دیوار آ ببند ب هعنوان المان آ ببندپی سد انتخاب شده است. با توجه به حساسیت امر آ بگذری از پی و تکی هگا ههای سد دس تیابی به یک برآورد قابل اطمینان از ضریب نفوذپذیری پی بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور آزمایشات نفوذپذیری در محل با حفر چاه و تأمین هد آب ثابتانجا مشده و به کمک تحلیل تراوش س هبعدی برگشتی و با فرآیند سعی وخطا مقدار ضریب نفوذپذیری پی سد برآورد شدهاست. در تحلی لهای تراوش انجام شده، سه نسبت برای ضریب نفوذپذیری افقی به قائم برای پی در نظر گرفته شده و حساسیت امر مورد بررسی قرار گرفته است.