سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، واحدمحیط زیست HSE پتروشیمی تبریز
نفیسه پناهی – کارشناس محیط زیست، واحدمحیط زیست HSE پتروشیمی تبریز

چکیده:

استفاده از ترمودینامیک آماری مانند معادلات حالت SAFT بر ای تخم ین تعادل فاز ی و خواصسیالاتی مواد مختلف کاربرد فراوان ی یافته است و بسیاری از مواد که با تئوریهای کلاسیک قابل ارزی ابی دقیق نبوده اند، با استفاده از ا ین معادلات به ن تایج قابل قبولی دست یافته اند. در این تحقیق با معر ف ی معادلات ا صلیSAFTو ارایه اصلاحات انجام یافته بر رو ی معادلات اصل ی، خواص بحران ی آب و د یاکسید کربن (مواد قطب ی) و متان و اتان و هگزان ( ترکیبات غ ی ر قطب ی) و ترکیبات بنزن،تولوئن وپارازایلن( BTX ) با استفاده از پارامترها ی فابل تنظ یم معادلات SAFTتخمین زده شده و با نتا یجتجربی مقا یسه م ی گردد.همچنین فشار بخار اشباع دو ماده متانول و اتانول با استفاده از پارامترها ی معادله فوق تخم ین زده شده و با نتا یج تجربی مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آ ن است که معادلات حالتSAFTبرای مواد ذکر شده در مقایسه با سایر معادلات حالت درجه سوم تخمین دقیقتری ازخواص فراهم م ی نما ید و برا ی سا یر مواد هم گروه ا ین ترک یبات قابل تعم یم و استفاده می باشد . برا ی دمای بحران ی انحراف نتا یج تخم ینی و داده ها ی تجر بی در حدود ۴/۵درصد م ی باشد . انحراف نتا یجفشار بحرانی در حدود۳/۹% و برای وزن مخصوص بحرانی در حدود ۴/۴ درصد می باشد.