سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی سرکارگر اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
محمدحسین شریف جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
محمد تقیه – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
بهاره خجسته پور – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد

چکیده:
احداث و توسعه صنایع عظیم گاز، نفت و پتروشیمی در منطقه عسلویه، واقع در استان بوشهر با کشفبزرگترین میدان گازی مستقل جهان در فاصله ۱۰۵ کیلومتری در آبهای جنوبی ایران، باعث گردیده که اینمنطقه به یکی از بزرگترین سواحل صنعتی جهان تبدیل گردد. همگام با توسعه صنایع در این منطقه، نیاز بهحفظ و ثبات محیط زیست سالم نیز افزایش می یابد. با توجه به اینکه در این منطقه، جهت خنک کردنتاسیسات عظیم صنعتی و واحدهای پتروشیمی از آب دریا استفاده شده و پسابهای حرارتی مجددا به دریاوارد می گردد، افزایش تدریجی دمای سطح آب در این ساحل صنعتی، یکی از شاخص های ارزیابی اثرات زیستمحیطی توسعه صنایع در این منطقه می باشد. در این مقاله، با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و بااستفاده از تصاویر اخذ شده از ماهواره لندست، روند افزایش دمای سطح آب خلیج فارس در منطقه صنعتیعسلویه در قالب نقشه های (SST)، مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.