سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد اصغرپور – دانشگاه علم و صنعت ایران
ام البنین یوسفی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق بدنبال تدوین الگویی مناسب جهت توزیع اعتبار مراکز پژوهشی دانشگاهی ،با اسـتفاده از متـدهای تصـمیم گیـری گروهـی چنـد معیـاره هستیم،لذا ابتدا از روش » دلفی « به عنوان روشی مناسب جهت تهیه شاخصهای توزیع اعتبار استفاده شده و با استفاده از مفاهیم بهره وری به تدوین این شاخصها در دو قسمت » استمرار سطح « و » رشد و توسعه « پرداخته شده است . سپس تکنیک » بردا « جهت تعیین اولویتهای ترتیبی شاخصها بکار رفته و در ادامه از مدل ریاضی » برنامه ریزی خطی ) « از آقای دکتر اصغر پور ) جهت تعیین اوزان کاردینال شاخصها استفاده شده است . پـس از آن بـا اسـتفاده از روش » الکتر « به رتبه بندی ترتیبی مراکز پژوهشی پرداخته شده و س پس اوزان کاردینال این مراکز با بکار گیری مدل برنامه ریزی خطـی بدسـت آمـده اند . در پایان نیز مدل نهایی تخصیص اعتبار با استفاده از اوزان کاردینال مراکز در دو قسمت استمرار سطح و رشـد و توسـعه ارائـه شـده اسـت . لازم بـه توضیح است که تکنیکهای بکار گرفته شده و روش مورد اس تفاده در این پروژه،قابل تعمیم برای کلیه مواردی است که اولویت بندی ترتیبی و کاردینـال تعدادی آلترناتیو با استفاده از مجموعه ای مناسب از شاخصها مورد نظر باشد .