مقاله استفاده از تكنيک غيرمخرب طيف سنجي FT-NIR در تعيين ميزان رسيدگي خرماي شاهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از تكنيک غيرمخرب طيف سنجي FT-NIR در تعيين ميزان رسيدگي خرماي شاهاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان رطوبت
مقاله ميزان مواد جامد محلول
مقاله وضعيت انعکاسي
مقاله حداقل مربعات نسبي
مقاله انحراف پيشگوي باقيمانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميره اي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: محتسبي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: عربانيان آتوساسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، پتانسيل تكنيک غيرمخرب طيف سنجي FT-NIR در تعيين ميزان رطوبت و مواد جامد محلول خرماي شاهاني مورد ارزيابي قرار گرفت. طيف FT-NIR خرماها با استفاده از يک اسپكتروفوتومتر FT-NIR در وضعيت انعكاسي و در محدوده طول موجي ۴۰۰۰-۱۲۰۰۰ سانتيمتر معكوس (۸۰۰-۲۵۰۰ نانومتر) به دست آمد. از سه روش متفاوت پيش پردازش (تصحيح پراكنش افزاينده، مشتق اول و مشتق دوم) براي حذف اطلاعات اضافي از طيف‌ ها استفاده شد و اثر آنها در توانايي پيشگويي مدل، مورد مقايسه قرار گرفت. بهترين مدل ‌هاي به دست آمده از روش حداقل مربعات نسبي(PLS) ، ميزان رطوبت و مواد جامد محلول خرماها را با ضرايب تبيين به ترتيب برابر ۹۷۷٫۰ و ۹۷۳٫۰ و ريشه ميانگين مربعات خطاي كمتر از ۴٫۱ درصد و ۶٫۱ درجه بريكس پيش بيني كردند. مقادير نسبتا بالاي انحراف پيشگوي باقيمانده (RPD) به دست آمده از اين تحقيق (۴٫۷ و ۴٫۶ براي به ترتيب تخمين ميزان رطوبت و مواد جامد محلول) نشان دادند كه تكنيك طيف سنجي FT-NIR مي تواند به عنوان يك روش غيرمخرب، سريع و دقيق در تعيين رسيدگي خرماهاي شاهاني مورد استفاده قرار گيرد.