سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی مومنی – کارشناس ارشدفولاد مبارکه اصفهان بخش بازرسی فنی، مجتمع فولادمبارکه ا
قدرت ا… کرمی – استاد دانشگاه NDSU آمریکا، بخش بازرسی فنی، مجتمع فولادمبارکه اصفهان ب

چکیده:

در این مقاله یک راه حل بر پایه روش اجزاء محدود، برای کاهش خطای عددی در آنـالیز تغییرفرمهـای برشـی تیرهـای کامپوزیتی ارائه می شود . در این روش توابع شکل از نوع خطی و هرمیتی بترتیـب بـرای تغییرفرمهـای برشـی و خمـشی استفاده می شود . معمولا " برای اضافه نمودن اثرات تغییر فرم برشی به المانهای تیر درجات آزادی اضافی ایجـاد مـی شـود .بکارگیری توابع شکل خطی برای فرم برش خطای ناشی از ادغام درجات آزادی اضافی را نیز کاهش می دهد . خطای روش پیشنهادی با افزایش المان کاهش می یابد . همچنین برای تیرهای با ضریب لا غری زیاد خطا در حد قابل ملاحظـه ای کـم می شود . در مثالهای حـل شـده نتـایج حاصـل از روش پیـشنهادی بـا نتـایج تئوریهـای مختلـف دیگـر و از جملـه روش الاستیسیته مقایسه می شوند .